Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven

Doelstelling

In 1996 is de Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven opgericht en heeft de volgende doelstelling:

Het (doen) beheren, ondersteunen, onderhouden en exploiteren van landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 waaronder begrepen Landgoed Vollenhoven, met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van de gemeente De Bilt als cultureel erfgoed, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Een hele zakelijke formulering maar het komt er effectief op neer dat de Stichting zich inzet om:

  • met Landgoed Vollenhoven een actieve rol te spelen in de regionale samenleving en
  • Landgoed Vollenhoven op een maatschappelijk verantwoorde wijze in stand te houden.

Hier wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Vollenhoven en de samenleving

Landgoed Vollenhoven is opengesteld voor wandelaars. Mocht u interesse hebben dan kunt u bij Huize Vollenhoven en boerderij Den Eijck kosteloos een wandelkaart halen waarop aangegeven is welke delen/paden er zijn opengesteld. De wandelkaart is een jaar geldig. Honden zijn ook welkom, maar dienen aangelijnd te blijven.

Vollenhoven doet mee aan meerdere educatieve projecten voor lagere scholen uit de buurt. Ieder jaar komen vele klassen naar het landgoed voor het scholenprogramma ‘Van Luchtkasteel tot Dassenburcht’. Landgoed Vollenhoven heeft hiervoor speciaal aanvullend lesmateriaal ontwikkeld. Verder doet Vollenhoven mee aan Kunst Centraal en de scholendagen van de Open Monumentendag.

De Stichting geeft op aanvraag rondleidingen door het park, de tuinen en de moestuin van Landgoed Vollenhoven.

Op het moment wordt in opdracht van de Stichting de geschiedenis van Landgoed Vollenhoven onderzocht in de hoop dat over enkele jaren een mooi boekwerk gedrukt kan worden. Er zijn al verschillende andere boekjes in opdracht van de Stichting gemaakt, zoals ‘Tuinen van Vollenhoven’ en ‘Inmaken uit eigen tuin’.

Instandhouding Landgoed Vollenhoven

De activiteiten van de Stichting op het gebied van de instandhouding richten zich met name op het park, de moestuin en de tuinen van Landgoed Vollenhoven (niet de privétuinen). De Stichting is van mening dat de inkomsten uit de particulier bewoonde huizen zodanig moeten zijn dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden onderhouden. Dit ligt echter anders bij het park, dat zelf immers geen of in ieder geval onvoldoende inkomsten genereert. De cultuurhistorische waarde van het Engelse landschapspark met de daarbij behorende tuinen en het bos is groot. Ook de moestuin met haar oranjerie, de oude kassen, koude bakken en bijgebouwen is van groot historisch belang. De Stichting heeft dan ook besloten haar aandacht met name op deze delen van het landgoed te richten. Jaarlijks stelt zij een beheerplan op en bekijkt welke financiële middelen zij hiervoor beschikbaar kan stellen. De giften van de donateurs worden ieder jaar aan een specifiek project besteed. Gezocht wordt naar iets dat typerend is voor Vollenhoven (bijvoorbeeld: herstel muur blauwe border, gouden puntjes hek).

Mocht u meer betrokken te zijn bij het landgoed het beheer nodigen we u graag uit donateur te worden van de Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Dit kunt u doen door het Machtigingsformulier Stichting vrienden Landgoed Vollenhoven ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres te sturen. Indien u gebruik wilt maken van de fiscale faciliteiten (aftrekbaar voor de inkomsten en vennootschapsbelasting) kunt u contact opnemen met alexander@landgoedvollenhoven.nl.

Basisgegevens:
Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven
Fiscaal nummer: 805.495.472
Utrechtseweg 59
3732 HA De Bilt
E-Mail: info@landgoedvollenhoven.nl

Samenstelling bestuur:

  • Alexander Kneepkens, voorzitter
  • Robert-Paul Caron, secretaris
  • Eco Haitsma Mulier, penningmeester

Beloningsbeleid:
De bestuurders van de stichting ontvangen geen (onkosten) vergoeding of beloning.
De stichting heeft geen personen in dienst

Klik op de link voor de volgende informatie: